پرسشنامه چند محوری میلون ( MCMI ) یک پرسشنامه خود سنجی استاندارد شده است که دامنه ی گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت،سازگاری هیجانی،ونگرش مراجعان به آزمون را میسنجد.• یکی از پر استفاده ترین آزمونها در حرفه بالینی است.• میلون ازسایر جهات مکمل mmpiاست mmpiدراصل بر اختلالهای محور1 (اختلالات روانی) تاکید دارد میلون برای کمک به تشخیص اختلالهای محور2 (اختلال شخصیت ) تاکید دارد

• میلون کوتاهتراز mmpiاست

• تکمیل میلون 20 تا 30 دقیقه زمان میبرد


• نسخه فعلی میلون 3 شامل 175 ماده است که در مجموع 24 مقیاس بالینی و 4 شاخص روایی دارد
از مجموع این 24 مقیاس، 14 مقیاس آن به سنجش اختلالات شخصیت بر اساس محور 2 می پردازد و 10 مقیاس دیگر نشانگان بالینی را بر اساس محور یک می سنجند.


این 28 مقیاس جداگانه براساس طبقه بندی ذیل می باشند.
Spoiler: الف ) الگوهای بالینی شخصیت (10 مقیاس)

الف ) الگوهای بالینی شخصیت (10 مقیاس)
مقیاس1- شخصیت اسکیزوئید:
• 16 ماده دارد که تیپ منفعل- منزوی را بازنمایی میکند
• محتوای ماده ها مرتبط با انزوا، عدم احساس لذت، انزوای رفتاری، اجتناب از روابط نزدیک، سرکوب عواطف، رفتارهای درونگرانه، غیر مسئول بودن می باشد.
• افراد مبتلا به این اختلال با فقدان تمایل وناتوانی در لذت بردن مشخص می شوند

مقیاسA2- شخصیت اجتنابی
• این مقیاس با 16 ماده مشخص میشود که تیپ فعال -منزوی را معرفی میکند
• این افراد به اندازه افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید منزوی هستند
• انزوای آنها ناشی از انتقاد و تمسخر از جانب دیگران است.


مقیاسB2- شخصیت افسرده
• این مقیاس 15 ماده دارد و تیپ منفعل- منزوی را منعکس میکند
• افراد مبتلا به اختلال شخصیت افسرده احساس ناتوانی قابل توجهی در کسب مجدد لذت دارندمقیاس 3- شخصیت وابسته
• این مقیاس 16 ماده دارد و تیپ منفعل - وابسته را ارزیابی میکند
• افرادی که در این مقیاس نمره بالا میگیرند افرادی هستند که برای حمایت، ایمنی و راهنمایی به دیگران متکی هستند
• منتظرند دیگران راه را به آنها نشان دهندمقیاس 4- شخصیت نمایشی
• این مقیاس 17 ماده دارد و تیپ فعال –وابسته را ارزیابی میکند
• افرادی که نمره بالا میگیرند فعال بوده و برای بدست آوردن احترام از طرف دیگران مهارتهای اجتماعی خوبی نشان میدهند اما دارای یک ترس پنهان از خود مختاری و مستقل عمل کردن هستندمقیاس 5- شخصیت خودشیفته
• این مقیاس 24 ماده دارد و تیپ منفعل- مستقل را میسنجد
• افرادی که نمره بالا میگیرند کسانی هستند که بیش از حد به خودشان ارزش میدهند ازخود راضی متکبر و مغرورهستند برای رسیدن به مقصود خود میتوانند خاضعانه و مطیع نیز باشند
مقیاسA6 –شخصیت ضد اجتماعی
• این مقیاس 17 ماده دارد و تیپ فعال –مستقل را میسنجد
• رفتاری تهدید آمیز دارند، قوانین و مقررات اجتماعی را برای رسیدن به اهدافشان زیر پا میگذارند
• مرتکب جرم و جنایت در دنیا میشوند
به نطر انها دیگران باعث رنجش آنها شده اند

مقایس B6 دیگر آزار

مقیاس 7 –شخصیت اجباری
• این مقیاس 17 ماده دارد و تیپ منفعل –دوسوگرا را میسنجد
• محتوای ماده ها مرتبط با رفتار کمال گرایانه و منظم، بی حوصلگی، خشکی و تعصب می باشد
• این افراد با احساس کنترل وکمال گرایی تقاضاهای بالایی از خود و دیگران دارندمقیاس A8 –شخصیت منفی گرا
• این مقیاس 16 ماده دارد که به ارزیابی تیپ فعال دوسوگرا می پردازد
• افرادی که نمره بالا میگیرند افرادی هستند که بین اعتنا و بی اعتنایی نسبت به دیگران دو دل هستند
مقیاسB8 –شخصیت خود ناکام ساز
• این مقیاس 15 ماده دارد و تیپ منفعل –نلراضی را می سنجد
• این افراد با تملق و خود ایثار گری خود را در موقعیتهایی قرار می دهند که مورد استثمارقرارگیرند
• آنها ناراحتی ها و شرمساریهایی را نقل می کنند که ظاهرا لایق آنها بوده اند

Spoiler: ب ) الگوهای بالینی شدید شخصیت (3 مقیاس)

ب ) الگوهای بالینی شدید شخصیت (3 مقیاس)
• مقیاس S- شخصیت اسکیزوتایپی:
• این مقیاس 16 ماده دارد وآسیب ساختاری شدیدتر را میسنجد
• محتوای ماده ها مربوط به آسیب شناسی، ایده های تاثیر، انزوای بین فردی باشد
• افرادی که نمره بالا میگیرند افرادی هستند که از نظر هیجانی ملایم،باعاطفه، سطحی میباشند
• آنها غرق در افکارشان هستند


مقیاس Cشخصیت مرزی
• این مقیاس 16 ماده دارد ومحتوای ماده ها مرتبط با خلق بی ثبات، خشم، رفتار و واکنشهای جنجالی، خلق و روابط بی ثبات هستند
• این افراد سابقه رفتارهای تکانشی و نیازهای شدید وابستگی به همراه ترس از ترک نشان می دهندمقیاس p- شخصیت پارانوئید
• این مقیاس 17 ماده دارد محتوای ماده ها مربوط به ایده های کنترل، حساسیت و گوش به زنگی در مورد اذیت و آزار،باورهای هذیانی، شکوه و شکایت می باشند
• این افراد در احساسات و الگوهای فکری خود محبوس هستند به شکل تدافعی بدگمان هستند

Spoiler: ج ) نشانگان بالینی (7 مقیاس)

ج ) نشانگان بالینی (7 مقیاس)

مقیاسA- اختلال اضطراب
• این مقیاس 14 ماده دارد و نشانه های اضطراب تعمیم یافته را میسنجد
• محتوای ماده ها راجع به تنش عصبی، گریه، دودلی، نگرانی و شکایتهای بدنی است
مقیاسH- اختلال شبه جسمی
این مقیاس 12 ماده دارد و نشانه های اضطراب را میسنجد که ممکن است به نشانه های جسمی و بدنی مربوط جابجا شده باشندمقیاسN- دوقطبی: اختلال مانیک
• این مقیاس 13 ماده دارد و هیپومانی و برخی علائم مانیک شدیدتر را میسنجد
• مقیاس شامل ماده هایی راجع به پرش افکار،انرژی زیاد، تکانشی بودن، احساس بزرگ منشی و فعالیت زیاد می باشد
مقیاسD- اختلال افسرده خویی
• این مقیاس 14 ماده دارد و افسردگی با دوره 2سال یا بیشتر را میسنجد
• بیماران افسرده خو قادر به ادامه یاانجام کارهای روزمره علیرغم خلق افسرده شان می باشند
• محتوای ماده ها بی احساسی، احساس دلسردی و فقدان انرژی، دوره های گریه و زاری را منعکس می کند
مقیاس B- وابستگی به الکل
• این مقیاس 15 ماده دارد که 6ماده آن مستقیما مرتبط با سوء استفاده از الکل است و9ماده دیگر به طور غیرمستقیم مرتبط با باده نوشی است
• این ماده ها شامل تکانشی بودن، دلیل تراشی ها،خودخواهی و پرخاشگری نسبت به اعضای خانواده است
مقیاس T- وابسته به مواد
• این مقیاس 14 ماده دارد که محتوای آنها مربوط به سابقه ای ازالگوی سوء مصرف مواد در گذشته ودر حال استمقیاس R- اختلال استرس پس از ضربه
• 16 ماده دارد
• محتوای ماده ها در رابطه با خاطرات دردناک، وحشتهای شبانه و گزارشهایی از ترورر می باشد

Spoiler: د) نشانگان بالینی شدید (3 مقیاس)

د) نشانگان بالینی شدید (3 مقیاس)
مقیاسSS- اختلال تفکر
• 17 ماده دارد و اختلال تفکر با ماهیتی سایکوتیک را می سنجد
• محتوای ماده ها مرتبط با توهم ها، هذیانهاو افکار ناخواسته است
• افرادی که نمره بالا میگیرندرفتارشان اغلب گوشه گیرانه است
مقیاس CC- افسردگی اساسی
• این مقیاس 17 ماده دارد
• محتوای ماده های آن در رابطه با افکار خودکشی،علائم شناختی و نباتی افسردگی، احساس یاس و ناامیدی می باشد
مقیاس pp- اختلال هذیانی
• این مقیاس 13 ماده دارد که محتوای آنها در رابطه با هذیانهای بزرگ منشیو گزند و آسیب است
• کسانی که نمره بالا میگیرند احتمالا تشخیص اختلال پرانوئید پیدا می کنند

Spoiler: هـ شاخصهای اصلاح ( روایی و سبک پاسخ) (4 مقیاس)

هـ شاخصهای اصلاح ( روایی و سبک پاسخ) (4 مقیاس)

شاخص V- روایی
• این شاخص شامل 3جمله نامحتمل است(در 10 سال گذشته هیچ ماشینی را ندیده ام)
• اگرفردبه 2 یا بیش از2جمله از این جمله ها پاسخ مثبت داده باشد آزمون معتبر نمی باشدشاخصX- افشاگری
• این شاخص بیمارانی را شناسایی میکند که حساسیت و دفاع بیش از حد دارند(نمرات پایین)یاکسانی که بسیار بی پرده خود را می نمایانند(نمرات بالا)
• این مقیاس هیچ سوالی نداردو نمره خام این مقیاس از طریق جمع زدن نمرات11 مقیاس محاسبه می شودشاخصY- جامعه پسندی
• این شاخص به ارزیابی میزان تلاش پاسخ دهنده در مطلوب جلوه دادن خود می پردازد
• نمره بالا یعنی آزمودنی تلاش کرده خود را از نظر اخلاقی بافضیلت و از نظر عاطفی باثبات نشان دهدشاخص Z- بدجلوه دهی
• نمره بالا در این شاخص نشان دهنده اغراق در مشکلات وعلائم روان شناختی می باشد
• نمرات از نظر بالینی در این مقیاس ممکن است القا کننده التماس برای کمک، برافراشتگی عاطفی حاد یا اغراق در نشانه ها برای بدست آوردن نفع شخصی باشد
=============
پاورقی:
1 - اگر سئوال یا مشکلی در خصوص انجام تست ها، یا پرداخت ها داشتید می توانید از طریق لینک تماس با ما اطلاع دهید تا حل شود

2- پس از انجام تست و دریافت تفسیر آنلاین ؛ در صورت تمایل برای تفسیر تکمیلی تست خود ( با توجه به سایر موارد مطروحه توسط شما )می توانید با عضویت در انجمن آزاد مشاوره دریافت نمایید.
3 - لینک مرتبط:

سایر آزمون های معتبر و تخصصی روانشناسی
تست MMPI-2

تست NEO 240