چرا شما دخترا همش منتظرین یه ادم 100 درصد بی عیب و ایراد پیدا کنید مگه خودتون هیچ عیبی ندارید؟
به نظرم اگه یه پسر سالم پیدا کردین که 50 درصد از معیاراتون رو داشت از دستش ندید و خودتون 50 درصد مابقی باشید