من هم دقیقا مشکلی مشابه شما دارم و سعی می کنم از تجسس جلوگیری کنم مراقب خودم باشم و ذهنم رو با افکار بد خراب نکنم
اما گاهی واقعا میشه
خیلی وقتها فکر می کنم هر دو داریم بازی میکنیم