با سلام

ذوستان لطفاً دقیقاً مطابق عنوان تاپیک فقط پیشنهادات و مواردی که به کار بستید و نتیجه مفید داشته را بیان کنید و از بیان مشکلات و درخواست راهنمایی و راهکار شخصی بپرهیزید و در تاپیکی جداگانه مطرح کنید