باسلام خدمت شمادوستان عزیز
من دختری ۲۰ساله هستم که حدود۴ماه است که نامزدی کرده ام قبل ازنامزدی باهمسرخوددوست بودم درزمان دوستی من علاقه ای زیادی به نامزدم نداشتم وازرویه ترحم باایشان نامزدشدم درطول رابطه قبل ازازدواج من خعلی بانامزدم بدبرخوردمیکردم به طوری که برایه محبت کردن به من التماس میکردن درطول دوران نامزدی همه چی برعکس شدالان من واقعابه ایشون وابسته وعلاقه مندهستم ولی سریه موضوع که اصلابه من ربطی نداشته نامزدم رابطش بامن سردشده به طورب که فک میکنم داره خیانت میکنه وازیه جایه دیگه گرم میشه الانم گیرداده که بایدجداشیم البته بهانه جداییشواینه که منم دلم به نامزدم نیست و دوسش ندارم الان خعلی واضح به من میگه که عقده دارشده میگه عقده ایش کردم و عصبیش کردمذازیه طرفم من نمیتونم واضح بهم محبت کنم دسته خودم نیست نمیتونم محبت کنم ولی من زندگی الانمودوست دارم ازبس استرس ازدست داشتنشودارم نمیدونم چیکارکنم پیش مشاوره رفتم بهم داروداده بدبین شدم نسبت به همه چی چیکارکنم نامزدم دوسم داشته باشه خعلی ناراحتم لطفاراهنماییم کنید